وسیله ای است الکترونیکی برای تقویت، ترکیب و تعیین مسیر سیگنال های صوتی که با نام های دیگرنیز شناخته میشود:

Audio Mixer, Sound Board, Mixing Desk, Console, Mixing Console

انواع میکسرها عبارتند از: حرفه ای، نیمه حرفه ای و غیر حرفه ای، بزرگ، متوسط و کوچک. میکسرها شامل سه بخش میباشند : ماژول ورودی و خروجی(Module I/O)، بخش کنترل ورودی ها(Input Section)، بخش کنترل خروجی ها. قسمت ورودی وخروجی شامل جک ها و فیش ها میباشد و در پشت و یا روی سیستم قراردارد و یا به صورت ماژول جداگانه میباشد، کنترل ورودی معمولا در سمت چپ میکسر و کنترل خروجی در قسمت راست میکسر قرار دارد.