میکروفون برای تبدیل انرژی آکوستیکی به سیگنال الکترونیکی میباشد، که به سه دسته میکروفون های دینامیکی، میکروفون های کندانسر و ریبون تقسیم میشوند. میکروفون های دینامیکی، مناسب برای صداهای قوی با حساسیت کم، میکروفون های کندانسر برای صداهای ضعیف و با حساسیت بالا و ریبون که اینپالس و ریسپانس قوی دارد و دقیقا صدای خواننده را انتقال میدهد. میکروفون ها از نظرطراحی  فانکشنال و کاربردی گروه های مختلفی را در بر میگیرند:

 Lavaliere، Shotgun, Pressure Response ,Contact pick-up, Stand Mount، Hand held

الگوهای گیرایی میکروفون نیز شامل:

 Shotgun, Bi Directional, Sub Cardioids, Super Cardioids, Hyper Cardioids, Cardioids, Omni Directional

مهمترین تفاوت میکروفون های بی سیم با میکروفون های با سیم آن است که میکروفون های بی سیم انرژی آکوستیکی را به امواج رادیویی تبدیل، و مجددا آن را به سیگنال صوتی تبدیل میکند. موارد مهم در انتخاب میکروفون ساختار الکترونیکی، الگوی گیرایی و پاسخ فرکانسی میباشد.