مدار یا تجهیزات مورد استفاده برای رسیدن به برابری طیف فرکانسی سیگنال اکولایزر نامیده می شود. این دستگاه تقویت و یا ضعیف کردن انرژی فرکانس خاصی از محدوده فرکانسی سیگنال را عهده دار است. روند تنظیم تعادل بین اجزای فرکانس در یک سیگنال الکترونیکی را اکولایز کردن مینامند. بیشترین استفاده اکولایزر در صنعت صدابرداری زنده وضبط صداست. اکولایزرتاثیر مستقیم برروی صدا دارد.

انواع اکولایزرها:

Shelving or British EQ

High-Pass Filters

Low-Pass Filter

Band Pass

Sweep-able and Fixed Bell