آمپلی فایرها از نظر ساختار الکترونیکی به سه دسته تقسیم میشوند: آمپلی فایرهای لامپی، آمپلی فایرهای ترانزیستوری و آمپلی فایرهای دیجیتالی، در واقع دسته لامپی و ترانزیستوری آنالوگ محسوب میشوند و درست ترین صدا و بهترین کیفیت را آمپلی فایرهای لامپی دارند. آمپلی فایرها همچنین از لحاظ نوع تقویت سیگنال های صوتی به کلاس های مختلف تقسیم می شوند: کلاس  های آنالوگ A،  B، AB،  C، G، H  و کلاس های دیجیتالD، E، F،T.

آمپلی فایرها بر اساس میزان توان(وات) و مقاومت موجود در مدار(اهم) رتبه بندی میشوند. رابطه بین اهم و وات آمپلی فایر حتما در دفترچه آمپلی فایرها ذکرشده است. سیستم های Concert معمولا اهمی(Low Impedance) بسته میشوند و سیستم های Installed، ولتی(High Impedance) طراحی میشوند.